על אלו אתרים להיות נגישים?


תקנות השירות קובעות שעל כל אתר קיים הנותן שרות או מידע לציבור להיות נגיש.
רמת ביצוע ההתאמות נקבעת בהתאם למהות הגוף המפעיל את האתר –

שירות אינטרנט המסופק ע"י רשות ציבורית או בעבורה – ההתאמות יבוצעו ברמה AA לפחות.

שרות אינטרנט המסופק ע"י מי שאינו רשות ציבורית – ההתאמות יבוצעו ברמה AA, אלא אם קיבל בעל השירות פטור בשל מוגבלות טכנולוגית (סעיף 19יב לחוק) ואז הן יבוצעו ברמה A בלבד. (לצפייה בהבדלים בין רמה A לרמה AA לחץ כאן)

על מנת לקבל את הפטור בעילה של נטל כבד יש להגיש בקשה מנומקת לנציבות שיוון זכויות בצירוף מסמכים תומכים בבקשה ולעמוד בתנאי סעיף 19יג לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות הפטור האחרות לפי החוק. אין טופס סטנדרטי לבקשה מעין זו והיא צריכה להשלח כפניה רגילה. טפסים נוספים ניתן למצוא באתר הנציבות. לדברי הנציבות, באופן עקרוני הפטור אמור להוריד את החובה מרמה AA לרמה A, אולם במקרים ספציפיים בהם יש הצדקה לכך, הפטור יכול לכלול גם פטור מדרישה להנגשה בדרגה A. הכל בהתאם לשיקול הדעת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מהי רשות ציבורית?


יש לשים לב כי חובת ההנגשה חלה גם על מי שאינו רשות ציבורית.
ראו לעיל בתשובה לשאלה: 'על אלו אתרים להיות נגישים?'

עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, "רשות ציבורית" מהווה כל אחד מאלה:

1. משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו
2. הכנסת
3. צה"ל
4. משטרת ישראל
5. רשות מקומית
6. תאגיד שהוקם בחוק
7. ההסתדרות הציונית העולמית
8. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
9. גוף שנותן שירות בריאות ממלכתי, כהגדרתו בסעיף 19טו
10. מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בסעיף 19לב
11. מוסדות ציבור שהשתתפות המדינה בתקציבם עולה על 30% בממוצע בחמש השנים האחרונות
12. גוף שקבע שר האוצר בצו באישור הוועדה

על פי מה מנגישים אתר האינטרנט?

אתר אינטרנט נגיש נדרש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים, המבוסס על התקן הבינלאומי ( Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium.

אלו אוכלוסיות ייהנו מהנגשת האתר?

אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות נחלקת לקבוצות הבאות:

 • עיוורים ולקויי ראיה המשתמשים בתוכנת "קורא מסך"
 • אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר
 • אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכותרות בזמן צפייה בסרט וידאו

בסקר שערכה חברת מיקרוסופט עלה כי קהל זה מוערך בכ- 25% מהאוכלוסייה.

עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, "רשות ציבורית" מהווה כל אחד מאלה:

1. משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו
2. הכנסת
3. צה"ל
4. משטרת ישראל
5. רשות מקומית
6. תאגיד שהוקם בחוק
7. ההסתדרות הציונית העולמית
8. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
9. גוף שנותן שירות בריאות ממלכתי, כהגדרתו בסעיף 19טו
10. מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בסעיף 19לב
11. מוסדות ציבור שהשתתפות המדינה בתקציבם עולה על 30% בממוצע בחמש השנים האחרונות
12. גוף שקבע שר האוצר בצו באישור הוועדה

על פי מה מנגישים אתר האינטרנט?

אתר אינטרנט נגיש נדרש לעמוד בהנחיות התקן הישראלי לנגישות 5568 של מכון התקנים, המבוסס על התקן הבינלאומי ( Web Content Accessibility Guidelines 2.0) של גוף התקינה הבין-לאומי W3C World Wide Web Consortium.

אלו אוכלוסיות ייהנו מהנגשת האתר?

אוכלוסיית האנשים עם המוגבלות נחלקת לקבוצות הבאות:

 • עיוורים ולקויי ראיה המשתמשים בתוכנת "קורא מסך"
 • אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר
 • אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכותרות בזמן צפייה בסרט וידאו

בסקר שערכה חברת מיקרוסופט עלה כי קהל זה מוערך בכ- 25% מהאוכלוסייה.

עד מתי יש להנגיש את אתר האינטרנט?


אתר קיים או אתר חדש שהועלה לשימוש הציבור לפני 25/10/15 – צריך להיות מונגש בתוך 3 שנים (36 חודשים) מיום כניסת התקנות לתוקף (כלומר, עד 25/10/2016). כל יישום או עמוד שיתווסף לאתר הקיים לאחר שהונגש, חייב להיות נגיש גם הוא מרגע השקת היישום לשימוש הציבור.

אתר חדש או תוספת לאתר קיים שהועלו לשימוש הציבור לאחר 25/10/15 – צריך להיות נגיש מרגע השקתו לשימוש הציבור

הקלות:

 • אתר אינטרנט שאינו של רשות ציבורית או מספק שירות עבור רשות ציבורית ואשר יזדרז בעל האתר ויבצע בו התאמות נגישות עד 25/10/14, יוכל האתר להיות נגיש ברמה A בלבד ויהיה פטור מחובת הנגשה ברמה AA.
 • היה ביצוע התאמת נגישות מסויימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה על בעל האתר להציג ל מורשה לנגישות השירות חוות דעת של איש מקצוע כי קיימות מגבלות אלה ולקבל ממנו פטור מביצוע אותה התאמת נגישות מסויימת. את הבקשה לפטור, יש להגיש ב טופס בהתאם להנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
תיק עבודות

מי אחראי לבצע ולממן?


המחוקק מטיל אחריות אישית לביצוע הנגישות על הבעלים או המפעיל של המקום הציבורי או השירות, וגם על האחראי או המנהל (באופן ישיר או עקיף) להנגשת המקומות והשירותים.

מה התהליך הנדרש ממני לצורך הנגשת אתר האינטרנט?

 1. קבלת ההחלטה להנגיש את האתר.
 2. אם מדובר בהנגשת אתר חדש – עלייך לוודא שמפתחי האתר מחוייבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
 3. אם מדובר בהנגשת אתר קיים או חלק ממנו – עלייך לוודא שמפתחי האתר מחוייבים חוזית לתוצר של אתר נגיש העומד בדרישות החוק והתקנות.
 4. במידה ומפתחי האתר הינם עובדי הארגון שלך מומלץ ללמוד את הנושא לעומק. בנוסף מומלץ להעסיק יועץ מומחה בתחום.
 5. אם מדובר בהנגשת אתר מורכב – מומלץ להעסיק יועץ מומחה בתחום.

מה עלי לעשות לאחר סיום הנגשת האתר?


 1. לתדרך את עורכי התכנים באתר בנושא הקפדה על שמירת הנגישות של האתר לרבות תכנים, תמונות, סרטים. שימו לב, נושא זה קריטי להמשך שמירת האתר כאתר נגיש ועמידה בדרישות התקנות.
 2. יש לציין במקום בולט באתר כי בוצעו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.

למרות כל ההסברים שלעיל, עדיין לא ברורות לי התקנות. מי יכול לסייע לי?

התקנות תוקנו בהמלצת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. טענות כנגד התקנות או הבהרות בנוגע לנדרש על פיהן, יש לפנות לממונה על פניות בנושא נגישות באגף פניות הציבור בנציבות.

לשאלות נוספות פנה אל הקו הפתוח של איגוד האינטרנט הישראלי בטלפון 03-9700911